Sirotčí a vdovský důchod

Odchod blízkého člověka je vždy velice emotivní a bolestivou zkušeností. A je o to těžší, pokud byl na zemřelém finančně závislý jiný člověk. Finanční ztrátu pozůstalým se snaží kompenzovat v některých případech stát, případně zaměstnavatel zemřelého. Záleží, jaká byla příčina smrti.

Kdy vzniká nárok na vdovský důchod

Na vdovecký a vdovský důchod mají nárok pozůstalí (vdovci a vdovy):

 • V období jednoho roku po smrti zemřelého
 • A to v případě, že zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod
 • Případně splnil podmínky doby pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu v době své smrti
 • Nebo zemřel následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Po uplynutí jednoho roku od smrti nárok na vdovský nebo vdovecký důchod zůstává, pokud pozůstalý:

 • Pečuje o nezaopatřené dítě
 • Pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • Pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého, který s ním žije ve společné domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV
 • Je invalidní ve třetím stupni
 • Dosáhl alespoň věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk mužů stejného data narození

Pokud po roce zanikne nárok na vdovecký či vdovský důchod, může nárok vzniknout znovu, a to splněním některé z uvedených podmínek, nejpozději do dvou let po skončení nároku původního.

Výše vdovského důchodu

Výši vdovského důchodu vám přesně sdělí Správa sociálního zabezpečení na základě podané žádosti o jeho přiznání. Výše vdovského důchodu je složena ze dvou částí a odvíjí se od průměrné mzdy a výše důchodu zemřelého.

Žádost o vdovský důchod

 • Žádost se podává na Správu sociálního zabezpečení
 • Žádost musí obsahovat veškeré přílohy
  • Občanský průkaz pozůstalého
  • Originál oddacího listu
  • Originál úmrtního listu
  • Poslední výměra důchodu zemřelého
  • Poslední výměra důchodu pozůstalého

Pokud zemřelý zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nárok na vdovský důchod se uplatňuje u zaměstnavatele.

Kdo má nárok na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod vzniká nezaopatřenému dítěti:

 • Kterému zemřel rodič, osvojitel, nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů
 • A to v případě, že zemřelý pobíral starobní nebo invalidní důchod
 • Popřípadě splnil podmínky k přidělení starobního důchodu
 • Nebo podmínku doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu
 • Oboustranně osiřelému dítěti, to znamená, pokud mu zemřou oba rodiče, náleží sirotčí důchod po obou rodičích
 • Nárok na sirotčí důchod zaniká, pokud dojde k osvojení osiřelého dítěte
 • V případě zrušení osvojení dítěti vzniká nárok na sirotčí důchod znovu

Výše sirotčího důchodu

Sirotčí důchod se skládá ze dvou složek a je závislý na průměrné mzdě a na výši důchodu, který zemřelý pobíral, nebo na který by měl nárok. Pokud je dítě oboustranným sirotkem, složka vypočítaná z průměrné mzdy se do celkové výše důchodu započítá jen jednou.

Žádost o sirotčí důchod

 • Žádost se podává Správě sociálního zabezpečení
 • K žádosti musíte doložit veškeré požadované dokumenty
  • Občanský průkaz žadatele
  • Originál rodného listu dítěte
  • Potvrzení o studu nebo učebním poměru
  • Originál úmrtního listu

Pokud zemřelý zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, uplatňuje se nárok na sirotčí důchod u zaměstnavatele.

Další užitečné informace

Níže naleznete další doplňující informace, které by se vám mohli při vyřizování vdovských a sirotčích důchodů hodit.

Potřebná doba pojištění pro invalidní důchod

Potřebná doba pojištění, po které vzniká nárok na invalidní důchod
Do 20 let méně než 1 rok
20 – 22 let 1 rok
22 – 24 let 2 roky
24 – 26 let 3 roky
26 – 28 let 4 roky
28 – 38 let 5 let
Nad 38 let 10 let

Splnění potřebné doby pojištění se zkoumá v období bezprostředně předcházejícím vzniku invalidity u žadatelů do 28 let, nad 28 let pak v období předchozích deseti let, u žadatelů nad 38 let v období 20 let.

Nárok na starobní důchod

Nárok na starobní důchod získává automaticky každý, kdo dosáhne stanoveného věku. Tento věk je určen datem narození a u žen také počtem vychovaných dětí, i když tyto rozdíly jsou postupně smazávány. Podle aktuálně platného zákona by měli muži a ženy se stejným datem narození po roce 1983 odcházet do důchodu v 68 letech bez rozdílu pohlaví a počtu vychovaných dětí. Podrobnosti na http://www.mpsv.cz/cs/618